Archiv pro rubriku: podnikání

Jaké je právní minimum pro managera

Základy smluvních vztahů dle občanského zákoníku
– občanský zákoník o účastníci občansko-právních vztahů
zastoupení o právní úkony o jak porozumět a koncipovat smlouvy (stručná všeobecná struktura jakékoliv smlouvy, následky neplatnosti, neplnění) + druhy smluv
Odpovědnost za porušení smlouvy a náhrada škody.

právní minimum pro managera
právní minimum pro managera

Zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90 – 2012 Sb.)
Pracovněprávní minimum
– seznámení se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + novela č. 303/2013 Sb.
– ochrana osobních údajů zaměstnanců, osobní spis. Způsoby vzniku a skončení pracovního poměru. Povinnosti spojené se skončením pracovního poměru. Odměňování zaměstnance a jeho právní limity
Pohledávky. Evidence, výzvy k úhradě. Jak by měla vypadat výzva k úhradě? Promlčení a prekluze.
Rozhodčí řízení – výhody a nevýhody rozhodčího řízení, jeho průběh, podmínky pro jeho konání, možnosti zrušení rozhodčího nálezu.
Hospodářská soutěž
Obchodní rejstřík – co se zapisuje do obchodního rejstříku, podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, zakládání dokumentů do sbírky listin, jak rejstříkový soud rozhoduje, sankce za nesplnění povinnosti.
Vymáhání pohledávek. Obecně o rozhodčím řízení. Základy občanského soudního řízení.
Žaloby – druhy žalob. Náležitosti žaloby – praktické ukázky,jak sepsat žalobu, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, směnečný platební rozkaz.
Úkony soudu po zrušení platebního rozkazu/elektronického platebního rozkazu.
Vyjádření k žaloběLhůty (procesní, hmotně-právní, pořádkové, soudcovské).
Úskalí nezdržování se na adrese svého trvalého bydliště (sídla), zejména tzv. fikce doručení.
Rozsudek/usnesení.
Náklady řízení.
Odvolání – přípustnost odvolání a praktické ukázky, jak sepsat odvolání.
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí.
Exekuce – pojem a praktická ukázka, jak sepsat exekuční návrh.
Insolvenční řízení.
Definice úpadku.
Insolvenční rejstřík.
Subjekty insolvenčního řízení.

Insolvenční návrh formální požadavky, praktické problémy. Rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu.
Zahájení insolvenčního řízení účinky, dopad na věřitele. Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení.
Přihláška pohledávky formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, praktický nácvik vyplnění přihlášky. Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh

Jaké je právní minimum pro doktora medicíny?

Jaké je právní minimum pro doktora medicíny?

právní minimum pro doktora medicíny
právní minimum pro doktora medicíny

Základní poučka:
Právní normy Sbírky zákonů České republiky v platném a úplném znění, vám mohou usnadnit řešení problémy týkající se občanskoprávních vztahů, obchodněprávních vztahů, ale také vztahy týkající se například pracovního práva nebo práva trestního. Kupte si zákony a prostudujte si je. To je levnější než navštívit advokáta.

Lékaři a lidé pracující ve zdravotnictví by měli znát zejména tyto zákony:

zákon o zdravotních službách
ČÁST PRVNÍ – PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ(§ 1 – § 109)
ČÁST TŘETÍ – Změna živnostenského zákona(§ 111)
ČÁST PÁTÁ – Změna zákona o přestupcích(§ 113)
ČÁST DEVÁTÁ – Změna zákona o ochraně spotřebitele(§ 117)
ČÁST DESÁTÁ – Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky(§ 118)
ČÁST JEDENÁCTÁ – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění(§ 119)
ČÁST DVANÁCTÁ – Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům(§ 120)
ČÁST ČTRNÁCTÁ – Změna horního zákona(§ 122)
ČÁST DEVATENÁCTÁ – Změna zákona o výkonu vazby(§ 127)
ČÁST DVACÁTÁ – Změna zákona o regulaci reklamy(§ 128)
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o ochraně chmele(§ 129)
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění(§ 131)
zákon o zdravotnických prostředcích
ČÁST PRVNÍ – ZDRAVOTNICKÉ PROSTŘEDKY(§ 1 – § 102)
ČÁST DRUHÁ – Změna zákona o správních poplatcích(§ 103)

zákon o zdravotním pojištění
ČÁST PRVNÍ – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ(§ 1 – § 3)
ČÁST DRUHÁ – POJISTNÉ(§ 4 – § 9)
ČÁST TŘETÍ – PRÁVA A POVINNOSTI PLÁTCŮ POJISTNÉHO(§ 10 – § 10a)
ČÁST ČTVRTÁ – PRÁVA A POVINNOSTI POJIŠTĚNCE(§ 11 – § 12)
ČÁST PÁTÁ – PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ HRAZENÝCH SLUŽEB(§ 13 – § 39)
ČÁST ŠESTÁ – REGULACE CEN A ÚHRAD LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ A POTRAVIN PRO ZVLÁŠTNÍ LÉKAŘSKÉ ÚČELY(§ 39a – § 39q)
ČÁST SEDMÁ(§ 40 – § 43)
ČÁST OSMÁ(§ 44 – § 45a)
ČÁST DEVÁTÁ – SÍŤ POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB(§ 46 – § 52)
ČÁST DESÁTÁ – USTANOVENÍ SPOLEČNÁ(§ 53 – § 55b)
ČÁST JEDENÁCTÁ – USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ(§ 56 – § 57)
ČÁST DVANÁCTÁ – ZMĚNA A DOPLNĚNÍ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
zákon o zdravotnické dokumentaci
zákon o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních

zákon o zdraví lidu
V ČR byl zrušen dne 1.4.2012 a nahrazen zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotnických službách.

 

Zákon o ochraně veřejného zdraví – č. 258/2000
ČÁST PRVNÍ – PRÁVA A POVINNOSTI OSOB A VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OCHRANĚ VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ(§ 1 – § 109)
ČÁST TŘETÍ – Změna živnostenského zákona(§ 111)
ČÁST PÁTÁ – Změna zákona o přestupcích(§ 113)
ČÁST DEVÁTÁ – Změna zákona o ochraně spotřebitele(§ 117)
ČÁST DESÁTÁ – Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky(§ 118)
ČÁST JEDENÁCTÁ – Změna zákona o veřejném zdravotním pojištění(§ 119)
ČÁST DVANÁCTÁ – Změna zákona o zvláštním příspěvku horníkům(§ 120)
ČÁST ČTRNÁCTÁ – Změna horního zákona(§ 122)
ČÁST DEVATENÁCTÁ – Změna zákona o výkonu vazby(§ 127)
ČÁST DVACÁTÁ – Změna zákona o regulaci reklamy(§ 128)
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ – Změna zákona o ochraně chmele(§ 129)
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ – Změna zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění(§ 131)

 

REKLAMA
Středověká architektura na slovensku Dechtice

Prodej domu Praha- Vyšehrad

Historie a současnost katedry – Universita Komenského v Bratislavě

Právní minimum pro manažery, obchodníky a další profese v podnikání

Všichni kdo podnikají, vstupují do obchodních vztahů mezi spotřebiteli, dodavateli, zaměstnávají zaměstnance potřebují znát minimálně občanský zákoník nebo přinejmenším jeho některé části.

Právní minimum pro manažery, obchodníky
Právní minimum pro manažery, obchodníky

Zejména po tom co začal od 1. ledna 2014 platit nový občanský zákoník by měli podnikatelé načerpat informace o tom jak tato skutečnost změnila právní prostředí, jak se změnili jejich práva a povinnosti a jak Nový občanský zákoník nově upravuje vztahy. Důležité je vědět, že přestalo platit několik zákonů, zejména obchodní zákoník a je to nový zákon o obchodních korporacích 90/2012  který zčásti nahradil dosavadní obchodní zákoník. Věnuje se především úpravě obchodních společností a družstev, obchodní závazkové právo je obsaženo v novém občanském zákoníku.

Oproti původní úpravě v obchodním zákoníku se Zákon o obchodních korporacích podrobněji věnuje výkonu funkce, otázkám odměňování, kontrole procesu rozhodování manažerů a jejich odpovědnosti za škodu, stejně jako otázkám družstev.

U společnosti s ručením omezeným snižuje nejnižší možný základní kapitál na 1 Kč z dosavadních 200 000 Kč. Další významnou změnou obsaženou v Zákonu o obchodních korporacích je možnost vytvořit více druhů podílů, se kterými se budou pojit různá práva a povinnosti. Podíl je také možné vtělit do cenného papíru – kmenového listu.

U akciové společnosti umožňuje zvolit mezi dualistickým (s představenstvem a dozorčí radou) a monistickým (se správní radou a statutárním ředitelem) systémem vnitřní struktury. Akciová společnost má povinnost zřídit si internetové stránky.

Změny se týkají i veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Společník (v.o.s.), respektive komplementář (k.s.) nemusí od 1. ledna 2014 splňovat všeobecné podmínky pro provozování živnosti ani nemá povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. V neposlední řadě je výraznou změnou skutečnost, že předmětem vkladu může být kromě kapitálu také provedení práce nebo poskytnutí služby, pokud je tak stanoveno ve společenské smlouvě.
právní úkony
občanský zákoník
smlouvy – tvorba, porozumění smlouvám a používání smluv
fyzické osoby – definice
právnické osoby  – definice
spotřebitel – definice
zastoupení – plné moci
právní jednání
promlčení
všeobecná smluvní ustanovení
vlastnictví
zajištění závazků
budoucí smlouvy
spotřebitelské smlouvy
obchodní firma
zahraniční osoby
sídlo
hospodářská soutěž
obchodní rejstřík
společnosti
uzavírání a ukončení pracovně právních vztahů
konkurenční doložka
insolvenční právo
řešení sporů, atd

Přečtěte si také něco o středověké architektuře na Slovensku