Archiv pro rubriku: daně

Jaké je právní minimum pro managera

Základy smluvních vztahů dle občanského zákoníku
– občanský zákoník o účastníci občansko-právních vztahů
zastoupení o právní úkony o jak porozumět a koncipovat smlouvy (stručná všeobecná struktura jakékoliv smlouvy, následky neplatnosti, neplnění) + druhy smluv
Odpovědnost za porušení smlouvy a náhrada škody.

právní minimum pro managera
právní minimum pro managera

Zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90 – 2012 Sb.)
Pracovněprávní minimum
– seznámení se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + novela č. 303/2013 Sb.
– ochrana osobních údajů zaměstnanců, osobní spis. Způsoby vzniku a skončení pracovního poměru. Povinnosti spojené se skončením pracovního poměru. Odměňování zaměstnance a jeho právní limity
Pohledávky. Evidence, výzvy k úhradě. Jak by měla vypadat výzva k úhradě? Promlčení a prekluze.
Rozhodčí řízení – výhody a nevýhody rozhodčího řízení, jeho průběh, podmínky pro jeho konání, možnosti zrušení rozhodčího nálezu.
Hospodářská soutěž
Obchodní rejstřík – co se zapisuje do obchodního rejstříku, podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, zakládání dokumentů do sbírky listin, jak rejstříkový soud rozhoduje, sankce za nesplnění povinnosti.
Vymáhání pohledávek. Obecně o rozhodčím řízení. Základy občanského soudního řízení.
Žaloby – druhy žalob. Náležitosti žaloby – praktické ukázky,jak sepsat žalobu, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, směnečný platební rozkaz.
Úkony soudu po zrušení platebního rozkazu/elektronického platebního rozkazu.
Vyjádření k žaloběLhůty (procesní, hmotně-právní, pořádkové, soudcovské).
Úskalí nezdržování se na adrese svého trvalého bydliště (sídla), zejména tzv. fikce doručení.
Rozsudek/usnesení.
Náklady řízení.
Odvolání – přípustnost odvolání a praktické ukázky, jak sepsat odvolání.
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí.
Exekuce – pojem a praktická ukázka, jak sepsat exekuční návrh.
Insolvenční řízení.
Definice úpadku.
Insolvenční rejstřík.
Subjekty insolvenčního řízení.

Insolvenční návrh formální požadavky, praktické problémy. Rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu.
Zahájení insolvenčního řízení účinky, dopad na věřitele. Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení.
Přihláška pohledávky formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, praktický nácvik vyplnění přihlášky. Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh

Jaké je právní minimum pro členy výboru SVJ

Jaké je právní minimum pro členy výboru SVJ – společenství vlastníků bytových jednotek?

právní minimum pro členy výboru SVJ
právní minimum pro členy výboru SVJ

Ptát se a být schopen dostávat odpovědi je základem života schopného a inteligentního člověka. Pokud máte nějaký byt zajímejte se o to jak Společenství vlastníků jednotek funguje a do jaké výše je oprávněno samostatně jednat.

přečtěte si zejména občanský zákoník
zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

zrušený zákon 72/1994

judikatury Ústavního soudu a Nejvyššího soudu věnovány problematice SVJ

Zákony o fungování katastru nemovitostí

Zákon o obchodních korporacích

zákon o rozúčtování tepla

stavební zákon

Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 

Právní minimum pro manažery, obchodníky a další profese v podnikání

Všichni kdo podnikají, vstupují do obchodních vztahů mezi spotřebiteli, dodavateli, zaměstnávají zaměstnance potřebují znát minimálně občanský zákoník nebo přinejmenším jeho některé části.

Právní minimum pro manažery, obchodníky
Právní minimum pro manažery, obchodníky

Zejména po tom co začal od 1. ledna 2014 platit nový občanský zákoník by měli podnikatelé načerpat informace o tom jak tato skutečnost změnila právní prostředí, jak se změnili jejich práva a povinnosti a jak Nový občanský zákoník nově upravuje vztahy. Důležité je vědět, že přestalo platit několik zákonů, zejména obchodní zákoník a je to nový zákon o obchodních korporacích 90/2012  který zčásti nahradil dosavadní obchodní zákoník. Věnuje se především úpravě obchodních společností a družstev, obchodní závazkové právo je obsaženo v novém občanském zákoníku.

Oproti původní úpravě v obchodním zákoníku se Zákon o obchodních korporacích podrobněji věnuje výkonu funkce, otázkám odměňování, kontrole procesu rozhodování manažerů a jejich odpovědnosti za škodu, stejně jako otázkám družstev.

U společnosti s ručením omezeným snižuje nejnižší možný základní kapitál na 1 Kč z dosavadních 200 000 Kč. Další významnou změnou obsaženou v Zákonu o obchodních korporacích je možnost vytvořit více druhů podílů, se kterými se budou pojit různá práva a povinnosti. Podíl je také možné vtělit do cenného papíru – kmenového listu.

U akciové společnosti umožňuje zvolit mezi dualistickým (s představenstvem a dozorčí radou) a monistickým (se správní radou a statutárním ředitelem) systémem vnitřní struktury. Akciová společnost má povinnost zřídit si internetové stránky.

Změny se týkají i veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti. Společník (v.o.s.), respektive komplementář (k.s.) nemusí od 1. ledna 2014 splňovat všeobecné podmínky pro provozování živnosti ani nemá povinnost jednat s péčí řádného hospodáře. V neposlední řadě je výraznou změnou skutečnost, že předmětem vkladu může být kromě kapitálu také provedení práce nebo poskytnutí služby, pokud je tak stanoveno ve společenské smlouvě.
právní úkony
občanský zákoník
smlouvy – tvorba, porozumění smlouvám a používání smluv
fyzické osoby – definice
právnické osoby  – definice
spotřebitel – definice
zastoupení – plné moci
právní jednání
promlčení
všeobecná smluvní ustanovení
vlastnictví
zajištění závazků
budoucí smlouvy
spotřebitelské smlouvy
obchodní firma
zahraniční osoby
sídlo
hospodářská soutěž
obchodní rejstřík
společnosti
uzavírání a ukončení pracovně právních vztahů
konkurenční doložka
insolvenční právo
řešení sporů, atd

Přečtěte si také něco o středověké architektuře na Slovensku