Jaké je právní minimum pro managera

Základy smluvních vztahů dle občanského zákoníku
– občanský zákoník o účastníci občansko-právních vztahů
zastoupení o právní úkony o jak porozumět a koncipovat smlouvy (stručná všeobecná struktura jakékoliv smlouvy, následky neplatnosti, neplnění) + druhy smluv
Odpovědnost za porušení smlouvy a náhrada škody.

právní minimum pro managera
právní minimum pro managera

Zákonem o obchodních společnostech a družstvech (zákon č. 90 – 2012 Sb.)
Pracovněprávní minimum
– seznámení se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce + novela č. 303/2013 Sb.
– ochrana osobních údajů zaměstnanců, osobní spis. Způsoby vzniku a skončení pracovního poměru. Povinnosti spojené se skončením pracovního poměru. Odměňování zaměstnance a jeho právní limity
Pohledávky. Evidence, výzvy k úhradě. Jak by měla vypadat výzva k úhradě? Promlčení a prekluze.
Rozhodčí řízení – výhody a nevýhody rozhodčího řízení, jeho průběh, podmínky pro jeho konání, možnosti zrušení rozhodčího nálezu.
Hospodářská soutěž
Obchodní rejstřík – co se zapisuje do obchodního rejstříku, podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku, zakládání dokumentů do sbírky listin, jak rejstříkový soud rozhoduje, sankce za nesplnění povinnosti.
Vymáhání pohledávek. Obecně o rozhodčím řízení. Základy občanského soudního řízení.
Žaloby – druhy žalob. Náležitosti žaloby – praktické ukázky,jak sepsat žalobu, platební rozkaz, elektronický platební rozkaz, směnečný platební rozkaz.
Úkony soudu po zrušení platebního rozkazu/elektronického platebního rozkazu.
Vyjádření k žaloběLhůty (procesní, hmotně-právní, pořádkové, soudcovské).
Úskalí nezdržování se na adrese svého trvalého bydliště (sídla), zejména tzv. fikce doručení.
Rozsudek/usnesení.
Náklady řízení.
Odvolání – přípustnost odvolání a praktické ukázky, jak sepsat odvolání.
Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí.
Exekuce – pojem a praktická ukázka, jak sepsat exekuční návrh.
Insolvenční řízení.
Definice úpadku.
Insolvenční rejstřík.
Subjekty insolvenčního řízení.

Insolvenční návrh formální požadavky, praktické problémy. Rozhodnutí soudu o insolvenčním návrhu.
Zahájení insolvenčního řízení účinky, dopad na věřitele. Druhy pohledávek a jejich uplatňování v insolvenčním řízení.
Přihláška pohledávky formální náležitosti, lhůty pro podávání přihlášek, praktický nácvik vyplnění přihlášky. Jednotlivé způsoby řešení úpadku a jejich průběh